O nas

Spółka powstała w 2018 roku z inicjatywy osób prywatnych. Eco Carbon High Technologie Sp. z o.o. jest polską spółką technologiczną, zajmującą się zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów, dając społeczeństwu w zamian czystą energię. Szczególny obszar naszej działalności to miały i odpady węglowe, ich przeróbka pod kątem zmiany struktury oraz sposobu ich spalania. Wykorzystujemy też muły poflotacyjne, glicerynę techniczną, wybrane frakcje biomasy, parafinę. Nasze technologiczne osiągnięcia są wynikiem wieloletnich badań naszych specjalistów i są unikalne w świecie. Dzięki opracowanym przez nas procesom biomechanicznym  strukturalnie zmieniamy paliwa kopalne i odpady, w wyniku czego możemy je spalać minimalizując wpływ na środowisko! Celem spółki jest więc pozyskiwanie czystszej i możliwie najtańszej energii dostępnej dla każdego odbiorcy.

Pragniemy zrewolucjonizować podejście do wykorzystania węgla. Prowadzimy prace nad stworzeniem niskoemisyjnego ekopaliwa stałego spalającego się w sposób czysty, zbliżony do spalania gazu, stworzonego przy wykorzystaniu niezagospodarowanych odpadów poprodukcyjnych wytworzonych podczas m.in. wydobycia węgla tzw. miału węglowego, który w ogromnych ilościach zalega w polskich kopalniach.

Ekologia jest naszą przyszłością. Niestety już dziś wiemy, że nie odstawimy węgla z dnia na dzień. Zatem wykorzystajmy go efektywnie i  w sposób, który będzie jak najmniej szkodliwy dla środowiska.

 

 

Technologia WEP

Miał węglowy powstaje w skutek maszynowego wydobycia węgla metodą ścianową, podczas którego tylko 25% stanowi węgiel sortymentowy, który jest wydobywany na powierzchnię. 75% kruszonej ściany węglowej stanowi tzw. miał węglowy, który tylko w części jest wykorzystywany jako wsad w elektrowniach zawodowych. Pozostały miał stanowi materiał zalegający na składowiskach i podlega ciągłej degradacji wpływając negatywnie na środowisko naturalne. Zmniejszenie wolumenu miałów węglowych stanowi wyzwanie zarówno ekonomiczne, techniczne, jak również do pewnego stopnia polityczno-społeczne.

W wyniku realizacji planowanego projektu powstanie instalacja do pozyskiwania ekologicznego paliwa z odpadów węglowych przy wykorzystaniu mechanicznej technologii Ekstrudacji Wysokociśnieniowej w próżni, technologii sprawdzonej w USA, RPA oraz Australii, a ulepszonej przez spółkę poprzez własne zmiany technologiczne. Proces pozyskiwania ekopaliwa polega na zamianie najgorszych i najtańszych gatunków węgla, czyli miałów węglowych o niskiej kaloryczności i wysokiej emisji na wysokiej jakości paliwo cechujące się doskonałymi parametrami spalania oraz małą emisją związków szkodliwych dla środowiska, przewyższające swoimi właściwościami węgiel sortymentowy.

W efekcie zastosowania technologii WEP otrzymujemy następujące korzyści:

 • redukcja siarki: do 70 % jej zawartości w nadawie,
 • redukcja tlenków azotu o 25 %,
 • brak lasacji peletu składowanego przez nawet kilka lat,
 • brak kruszenia w transporcie, pelet nie wytwarza podziarna,
 • pozyskanie nowego kształtu peletu spalającego się w sposób energetycznie wydajniejszy, z pełnym dostępem powietrza w czasie spalania,
 • dowolny i powtarzalny kształt peletu,
 • dla węgli brunatnych: obniżenie zawartości wody z 50 – 55 % do poziomu poniżej 20%, a tym samym ponad dwukrotna redukcja emisji CO2 oraz poprawa jego  kaloryczności z 8 – 10 GJ/t do 19 – 21 GJ/t.

Przedstawione powyżej rezultaty stosowania technologii WEP pozwalają na proste i tanie wytworzenie w Polsce nowego rodzaju  ekologicznego paliwa, mogącego być „zaprogramowanym i wyprodukowanym” na indywidualne potrzeby odbiorcy produktem.

Zespół

Paweł Grudzień
 • inżynier elektronik Akademii Górniczo-Hutniczej  międzynarodowym stażem pracy w pionie badawczym prestiżowych spółek (Alstom, Thomson),
 • promotor i inwestor w wielu inicjatywach gospodarczych i technologicznych w przemyśle cukrowniczym, górnictwie i telekomunikacji,
 • doradca Sejmowej Komisji Gospodarki Sejmu X kadencji, twórca Ustawy Cukrowej.
 • inicjator w Polsce i w Unii Europejskiej koncepcji wytwarzania paliw stałych czystych ekologicznie w spalaniu oraz czystych technologii spalania,
 • ekspert RD Nigeru w czystych technologiach spalania węgla brunatnego,
 • inicjator i fundator badań nad mineralnymi ekopaliwami stałymi.
Andrzej Jasiński
 • Prof. dr hab., absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Chemii oraz Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Geologii, doktor Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • w latach 1982-1984 visiting professor w Instytut Nauk o Ziemi, Vrije Universitet, Amsterdam.
 • do 2000 r. kierownik wielu kluczowych programów badawczych z zakresu złóż, górnictwa i ochrony środowiska.
 • w latach 1998 – 2002 doradca Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, wieloletni doradca społeczny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • pełnomocnik Rządu d.s. Promocji Alternatywnych Źródeł Energii, oraz Ministra Gospodarki.

Rentowność produkcji

Koszty produkcji

Dla węgla kamiennego:

Nadawa z miałów węgla kamiennego, zakup i dostawa loco zakład produkcyjny: 54,60 €/t

Całkowity koszt produkcji: 29,10 €/t 

Całkowity koszt wytworzenia: 54,60 €/t + 29,10 €/t = 83,70 €/t

Dla węgla brunatnego:

Nadawa z węgla brunatnego, zakup i dostawa loco zakład produkcyjny: 31,80 €/t

Całkowity koszt wytworzenia: 31,80 €/t + 31,80 €/t = 60,90 €/t

Ceny rynkowe

Cena detaliczna (kostka, orzech groszek): 180 €/t

Polska Grupa Górnicza SA sprzedaż węgla sortymentowego: 146 €/t

Ceny węgla importowanego oscylują w granicach 108,00 €/t -112,00 €/t

Przyjęto zatem do kalkulacji zyskowności uśrednioną jako cenę niższą od ceny importerów węgla z ARA i z Rosji: 110 €/t.

Nie ma najmniejszego powodu rynkowego, aby zbijać tę cenę w sposób drastyczny. Posiadamy ekopaliwo, jesteśmy jedyni na rynku i mamy być trochę tańsi od najtańszych na tymże rynku. Zakładamy więc cenę sprzedaży: 107,00 €/t

Marża

Mając na uwadze powyższe generujemy następujące marże handlowe w przeliczeniu na tonę:

Dla nadawy miałów węgla kamiennego 107,00 € – 83,7 € = 23,30 €/t

Dla nadawy miałów węgla brunatnego 107,00 € – 60,9 € = 46,10 €/t

Zaprojektowania linia produkcyjna o wydajności 35 ton na godzinę,  pozwala na wytworzenie 266 000 ton rocznie.

 

 

Co zamierzamy osiągnąć

stworzenie instalacji do pozyskiwania ekologicznego paliwa z odpadów węglowych przy wykorzystaniu mechanicznej technologii ekstrudacji wysokociśnieniowej w próżni

zastosowanie metody próżniowo-ciśnieniowej i komponentów: lepiszcze,  reduktant i dopalacz pozwala  uzyskać wysokiej jakości paliwo o znacznie obniżonej emisji szkodliwych spalin do atmosfery

obniżenie emisji tlenków węgla (COx), siarki i jej tlenków (SOx), azotu i jego tlenków (NOx) oraz innych zanieczyszczeń charakterystycznych dla spalania węgla do atmosfery bez konieczności montowania instalacji filtrujących

zastosowanie mechaniczno-chemicznej technologii WEP, która pozwala na dokonanie trwałych zmian fizyko-chemicznych w miałach węgla w sposób powtarzalny i tani

Przewagi konkurencyjne

 • brak konieczności wymiany urządzeń grzewczych
 • maksymalna temperatura spalania spada nawet o 30% przy takim samym procentowym wydłużeniu czasu spalania
 • niższa temperatura spalania znacząco obniża ilość tworzących się tlenków azotu
 • zawartość popiołu przeliczona na jednostkę wartości opałowej jest niższa niż dla węgla
 • mniejsza emisja cząstek zawieszonych, obniżenie emisji części lotnych
 • niższa cena od najlepszej jakości węgla sortymentowego
 • użycie miałów i mułów poflotacyjnych jako proces recyklingu odpadów węglowych

Perspektywa rozwoju

WZROST RYNKU PALIW

Według raportów Departamentu Energii (USA) i Komisji Europejskiej światowe zużycie energii wzrośnie o 71% w okresie 2020—2030. Paliwa kopalne nadal będą dominujące, a wśród nich węgiel jako podstawowy surowiec dla energetyki.

WIELKOŚĆ RYNKU – POLSKA

Polski rynek klientów drobnych, skupionych wokół spalania węgla sortymentowego i miałów wynosi według GUSu ok 25 – 27 mln ton, o wartości rynkowej netto 11,6 miliarda PLN. Naszym rynkiem zbytu nie jest energetyka zawodowa węglowa i zawodowe ciepłownictwo posiadające  stosowne  filtry i technologie oczyszczania spalin i spalająca miał węglowy (42 mln ton rocznie).

ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻOWE

Zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego powoduje konieczność przejścia na inny rodzaj paliwa grzewczego. Produkt Eco Carbon jest czystszy ekologicznie i wydajniejszy oraz tańszy od najbardziej popularnego ekogroszku (nazwa wprowadza w błąd).

Manifest

Spółka ma określoną wizję na przyszłość po realizacji przedmiotowej inwestycji. Po wybudowaniu zakładu produkcyjnego dla pozyskiwania czystego paliwa stałego opartego na nadawie z uszlachetnionych miałów węglowych i uruchomieniu produkcji paliwa ekologicznie czystego (dalej: ekopelet, ekopaliwo) Spółka zamierza kontynuować badania nad doskonaleniem produktu z wykorzystaniem zakupionej w ramach obecnej inwestycji ekstrudy laboratoryjnej oraz w celu rozszerzenia przedsięwzięcia na węgiel brunatny. Epoka spalania węgla brutto, bez wstępnej i głębokiej jego obróbki ekologicznej odchodzi w przeszłość i rynek wyraźnie zmierza w kierunku paliw czystych ekologicznie, paliw o zredukowanej emisji.

Wyniki badań

 • redukcja siarki: do70 % jej zawartości w nadawie,
 • redukcja tlenków azotu o 25 %,
 • brak lasacji peletu składowanego przez nawet kilka lat,
 • brak kruszenia w transporcie, pelet nie wytwarza podziarna,
 • pozyskanie nowego kształtu peletu spalającego się w sposób energetycznie wydajniejszy, z pełnym dostępem powietrza w czasie spalania,
 • dowolny i powtarzalny kształt peletu,
 • dla węgli brunatnych: obniżenie zawartości wody z 50 – 55 % do poziomu poniżej 20%, a tym samym ponad dwukrotna redukcja emisji CO2 p, poprawa kaloryczności tych węgli: z 8 -10 GJ/t do 19 – 21 GJ/t.

Plan projektu

LABORATORIUM I DZIERŻAWA

4Q 2021

uruchomienie laboratorium i podpisanie umowy dzierżawy gruntu pod pierwszą fabrykę

POSTĘPOWANIE PATENTOWE

4Q 2021

spółka zamierza złożyć wniosek patentowy

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

1 kwartał 2022

to wystąpienie o pozwolenie na budowę fabryki z właściwą linią produkcyjną

PROJEKT FABRYKI

2Q 2022

oznacza zakończenie prac projektowych linii produkcyjnej w docelowej fabryce

II RUNDA FINANSOWANIA

3Q 2022

odbędzie się kolejna runda finansowania na budowę fabryki i uruchomienie produkcji (termin ukończenia prac to 12 miesięcy od rozpoczęcia)

NEW CONNECT

3Q 2022

runda finansowania będzie połączona z wejściem spółki na New Connect

Parametry inwestycji

 

 

 

Dane spółki

ECO Carbon High Technologies sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000748264,  NIP: 5252763183,
kapitał zakładowy 20.000,00 złotych, kapitał zapasowy 900 000 PLN.

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące kampanii skontaktuj się z nami.

  Inwestorze, znajdujesz się na podstronie Pożyczkobiorcy. Podstrona ta jest zarządzana przez Pożyczkobiorcę i to on odpowiada za wszelkie informacje zamieszczone na tej stronie. Przed dopuszczeniem kampanii, każda informacja zamieszczona przez Pożyczkobiorcę jest analizowana przez platformę, w zakresie prawdziwości informacji zamieszczonych na stronie. Platforma nie dokonuje jednak analizy inwestycyjnej zamieszczanych kampanii, nie świadczy doradztwa inwestycyjnego ani nie przedstawia rekomendacji inwestycyjnych. Nie bierze odpowiedzialności za działalność Pożyczkobiorcy oraz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego lub zwrotu z inwestycji. Za wszystkie informacje dotyczące prowadzonej kampanii za pośrednictwem platformy pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Pożyczkobiorcy zamieszczający te informacje.